การประชุมชี้แจงการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557
วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
เอกสาร ประกอบการประชุมชี้แจงการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557
PPT ระบบโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. (อาจารย์ที่ปรึกษาระบบโปรแกรมฯ)
แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557
แบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ปี 2555-2559
VDO การประชุมชี้แจง การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557
"สรุปผลการประชุมและมอบภารกิจฯ " โดย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรถพร  สิงหวิชัย) 13 ธ.ค. 56
ภาพ การประชุมชี้แจง การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 - 6047  โทรสาร 0 - 2143 - 8920 - 1
http://www.cdd.go.th/