รายงานข้อมูลช่วงแผนฯ 11
>> ตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์ 5 อันดับแรก แยกรายอำเภอ
>> หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0405.6/ว.6212 ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559
>> เอกสารประกอบการบรรยายฯ วันที่ 16-18 ตุลาคม 2558 ณ ห้องแซฟไฟร์ 113-114 อิมแพค เมืองทองธานี
>>มท 0405.6/ว17 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558 เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น