>>หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0450.6/ว4071 ลว 18 พ.ย. 57 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2558