<ดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม Patch_311_160115>

 
>>มท 0405.6/ว17 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558 เรื่อง การบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
>>หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0450.6/ว4071 ลว 18 พ.ย. 57 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช. 2ค ปี 2558