สำหรับผู้รับบริการข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค
สำหรับเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน